Press

Annonser

ANSÖKNINGAR OM BIDRAG FRÅN ANNA OCH NILS HÅKANSSONS STIFTELSE TILL FORSKNING M.M. FÖR FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

Stiftelsen skall stödja vetenskaplig undervisning, forskning och försöksverksamhet för att främja landets skogsbruk – i första hand i Norrlands inland – särskilt sådant som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.

Ansökningar prövas av styrelsen och skall för att kunna beaktas ha inkommit senast den 15 februari eller 15 september 2024. De är inte offentliga och endast de som beviljas bidrag sparas och publiceras i någon form men först efter föregående kontakt.

För forskningsfrågor kontakta f. länsjägmästaren Hans Göran Isaksson, tel. 070-524 47 82 eller
063-13 34 46.

För praktiska och ekonomiska frågor kontakta Eric Östlund, tel. 070-692 49 13

Beslut om bidrag meddelas senast den 15 april och 15 november 2024.

Pressinformation

2024-06-01
Bidrag från Anna och Nils Håkanssons stiftelse, Östersund.

Stiftelsen som inrättades av Anna och Nils Håkansson, Östersund har till syfte att främja skogsbruket i första hand i Norrlands inland genom stöd till bl.a. forskning och försöksverksamhet. Sedan 1987 har stiftelsen genom årliga beslut lämnat stöd med sammanlagt mer än 8 miljoner kronor.

Styrelsen har i år beslutat om följande bidrag:

21 000 kr till Fredrik Asp, Stenungsund och Slagnäs för projektet ”Hyggesfria alternativ till föryngring av tallskog i Norrbottens inland”.

100 000 kr till Hyungwoo Lim, Sveriges lantbruksuniversitet(SLU), Umeå till projektet, Näringsoptimerad gödsling: Kan den ökade näringstillgången och produktionen i skogen bli uthållig”.

98 000 kr till Johannes Larson, Sveriges lantbruksuniversitet(SLU), Umeå till projektet ”Ett landskapsperspektiv för framtidens skogsskötsel”.