GDPR

Det är viktigt för oss i Anna och Nils Håkanssons Stiftelse (893201-4395) att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med den nya dataskyddslagen, General Data Protection Regulation, som gäller inom EU från och med den 25 maj 2018 har vi därför upprättat en ny policy kring hur vi hanterar vårt kundregister.

För dig som sökande hos oss innebär detta bland annat att du när som helst kan beställa hem ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter vi har om dig. När du ansöker om bidrag kommer vi också att begära ditt samtycke om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt vår policy. Önskar du återkalla ditt samtycke ber vi dig vänligen att kontakta oss via mail till isaksson.hans.g@gmail.com

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Vem behandlar personuppgifter?
För stiftelsens räkning behandlas personuppgifter av styrelsen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Inkomna ansökningar via stiftelsens ansökningsförfarande som finns beskrivet på stiftelsens hemsida, www.annaochnilshakanssonsstiftelse.se.

Var finns uppgifterna?
Uppgifterna finns i stiftelsens:
– Bokföring
– Manuellt register hos stiftelsen
– Register över förtroendevalda

Hur behandlas uppgifterna?
I samband med styrelsemöte där ansökningar behandlas och beslutas. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna?
Bokföring och manuellt register kommer att sparas i 7 år från dagen för styrelsesammanträde med hänsyn till reglerna om allmän preskription. Sökande kan dock meddela att han/hon ej samtycker till att dessa uppgifter sparas. Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund behandlas av stiftelsen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort. Stiftelsen har en åtgärdsplan om personuppgift röjs. Personuppgifter av föreningens förtroendevalda sparas så länge personen är förtroendevald.